Åse-Trång

Föreningarna

Åse-Trång byalag

Åse-Trång byalag har till uppgift att sköta väglyset längs E14 genom Åse-Trång samt att på olika sätt tillvarata bybornas gemensamma intressen och sträva efter en fortsatt utveckling av byn.

Kontakta oss på:
byalaget@ase-trang.nu

Styrelsen

Linda Lignell, ordförande
Carina Söderberg, sekreterare
Irja Åsling, ledamot
Claes Lundin, ledamot
Jörgen Karlsson, ledamot
Björn Högberg, ledamot
Vakant, ledamot

Revisorer

Nils-Bertil Nilsson
Hans Åsling

Valberedning

Rickard Andersson
Bruno Kempe

Väglysekommitté

Hans Åsling, sammankallande
Sven-Erik Fernström

Bryggkommitté

Per Åsling, sammankallande
Bruno Kempe
Rikard Andersson

Museikommitté

Per Åsling
Nils-Bertil Nilsson
Hans Åsling
Sven-Erik Färnström
Irene Alfredsdotter Kempe

Kontaktombud för Grannsamverkan

Claes Lundin

Jogården i Åse, ekonomisk förening

Jogården i Åse, ekonomisk förening bildades 2021 och köpte 1 januari 2022 Jogården i Åse. Föreningen ska förvalta Jogården som samlingsplats för Åse-Trång byalags verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att hjälpa till med förvaltningen av fastigheten.

Kontakta föreningen på:
jogarden@ase-trang.nu

Styrelsen

Nils-Bertil Nilsson, ordförande
Sven-Erik Fernström, sekreterare
Hans Åsling, kassör

Per Åsling, ledamot
Irene Kempe, ledamot
Ove Norrman, suppleant
Bruno Kempe, suppleant

Revisorer

Tommy Nygaard Johansson
Kenneth Nelson

Valberedning

Ulf Söderberg
Rickard Andersson

Bli andelsägare i Jogården

Är du intresserad av att bidra till Jogårdens fortlevnad och utveckling? För att föreningen ska kunna söka externa medel och renovera byggnaderna behöver vi ett grundkapital.

Vi erbjuder därför bygdens invånare och andra intressenter att köpa andelar i Jogården.

Varje andel kostar 500 kronor. För att bli medlem behöver du köpa minst en andel – men du är självklart välkommen att köpa flera. 

Fördela gärna andelarna på så många familjemedlemmar som möjligt!

  1. Betala in andelarnas summa till bankgiro: 5818-0647.
  2. Mejla till jogarden@ase-trang.nu och meddela vem/vilka som ska stå som ägare av andelarna. Uppge även ägarnas namn, adress och framför allt mejladress.
  3. Vi skickar därefter ut andelsbevisen till ägarna per post.
Andelsbevis för Jogården