Åse-Trång

Om byarna

Åse by är i hävderna nämnd bland annat som Åsom eller Aase. Åse är sannolikt bebodd från 1000-talet och bestod ursprungligen av en gård. Med tiden och fortgående generationsskiften, delades byn i första hand i två gårdar.

Gårdarna delade byn i två halvor, gård nummer 1, som så småningom kom att kallas Backgården som följd av sin belägenhet på backkrönet i byns norra del. Den södra halvan, gård nummer 2, sedermera Åse 2 med Trång det vill säga Jogården.

Så länge antalet gårdar var begränsat var bebyggelsen i byn sannolikt koncentrerad till den plats där Jogården ännu ligger, där gårdarna var mer eller mindre sammanbyggda enligt ett vanligt mönster före storskiftet.

Ur ”Jo-gården i Åse – En gammal Jämtlandsgårds historia” (2004) av Nils G. Åsling

Gård med två gamla hus